Informacija dėl mokymo proceso 
organizavimo nuotoliniu būdu

   

Tikslas - supažindinti su Žemaitijos ir kitų Lietuvos regionų tarmėmis, dainomis ir žaidimais; ugdyti pagarbą protėvių tradicijoms ir papročiams, lavinti kūrybiškumą.

Uždaviniai:
• Žadinti domėjimąsi tautosaka, papročiais, tradicijomis, apeigomis;
• Skatinti tobulėjimą, pasitikėjimą savimi.
• Mokytis Lietuvių liaudies dainų, šokių, žaidimų, ratelių.
• Dalyvauti konkursuose, šventėse, renginiuose, etnografinėse vakaronėse.
• Vieta: 14 kabinetas

Vieta: Muzikos kabinetas, aktų salė
Darbo laikas: antradieniais ir ketvirtadieniais po aštuonių pamokų.
Būrelio vadovė: Muzikos mokytoja metodininkė Milda Tenienė

   
© MPMVS