Vykdomas priėmimas į bendrojo ugdymo klases

Mokinių ir tėvelių dėmesiui

nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. kviečiame mokytis
į 9 ir 10 klases (I ir II gimnazijos klases).

 

Suaugusiųjų vidurinis ugdymas

nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. kviečiame mokytis
į 11 ir 12 klases (III ir IV gimnazijos klases)
pagal suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą.


Prašymus galima teikti el. paštu: priemimas@mazeikiupm.lt

Smulkesnė informacija tel. (8 443) 20483

Prašymų formas rasite čia

   

MAŽEIKIŲ POLITECHNIKOS MOKYKLA

PATVIRTINTA
direktoriaus 2007-12-21
įsakymu Nr. 41A


MAŽEIKIŲ POLITECHNIKOS MOKYKLOS DARBUOTOJŲ E T I K O S
KODEKSAS


I. BENDROSIOS NUOSTATOS


Šio Kodekso tikslas - apibrėžti veiklos principus, elgesio ir bendravimo taisykles, kurių turi laikytis mokyklos darbuotojai, įgyvendindami savo teises, vykdydami teisės aktuose, nuostatuose, mokyklos nuostatuose, darbo tvarkos taisyklėse nustatytas pareigas bei funkcijas; didinti pasitikėjimą mokyklos bendruomene.
Kodeksas reglamentuoja profesinės etikos principus ir darbuotojų tarpusavio bendravimą.

II. PROFESINĖS ETIKOS PRINCIPAI

Mokyklos darbuotojai turi vykdyti ne tik pareigybių aprašymuose nustatytas pareigas, bet ir laikytis principų, kurie suformuoja bendrą mokyklos įvaizdį.

Pagrindiniai principai:

1. Pagarbos žmogui principas. Vadovaudamasis šiuo principu, mokyklos darbuotojas turi:
1.1. gerbti kolegų, mokinių, interesantų teises bei laisves, laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, mokyklos nuostatų, mokyklos darbo tvarkos taisyklių;
1.2. tinkamai ir laiku atlikti pareigybių aprašymuose nustatytas funkcijas;
1.3. rūpestingai ir atsakingai vykdyti savo pareigas
2. Teisingumo principas. Vadovaudamasis šiuo principu, mokyklos darbuotojas privalo:
2.1. vienodai tarnauti visiems žmonėms, nepaisydamas tautybės, rasės, lyties, kalbos, kilmės, socialinės padėties, religinių įsitikinimų ir politinių pažiūrų;
2.2. būti teisingas, nepiktnaudžiauti jam suteiktomis galiomis;
2.3. naudoti savo tarnybos valandas efektyviai ir tik tarnybos tikslams.
3. Nesavanaudiškumo principas. Vadovaudamasis šiuo principu, mokyklos darbuotojas privalo:
3.1. dirbti mokyklos interesams;
3.2. nesinaudoti mokyklos nuosavybe ne tarnybinei veiklai, taip pat nesinaudoti tarnybine ar su tarnyba susijusia informacija kitaip, negu nustato įstatymai, kiti teisės aktai, mokyklos nuostatai, mokyklos darbo tvarkos taisyklės;
3.3. neturėti asmeninių interesų ir nesiekti naudos sau, savo šeimai, artimiesiems ir draugams;
3.4. nesinaudoti savo tarnybine padėtimi, kategoriškai atmesti bet kokia forma pasireiškiančius kyšininkavimo arba papirkinėjimo ketinimus.
4. Padorumo principas. Vadovaudamasis šiuo principu, mokyklos darbuotojas privalo:
4.1. naudotis jam suteiktomis galiomis apginti mokyklos interesus nuo pažeidimų.
5. Nešališkumo principas. Vadovaudamasis šiuo principu, mokyklos darbuotojas privalo:
5.1. būti objektyvus ir neturėti asmeninio išankstinio nusistatymo, priimdamas sprendimą, vertindamas mokinių žinias;
5.2. elgtis nešališkai, skirdamas tinkamą dėmesį žmonių teisėms, vykdydamas savo pareigas;
5.3. elgtis teisėtai ir savo įgaliojimus naudoti nešališkai, priimdamas sprendimus;
5.4. nesinaudoti kitų žmonių klaidomis ar nežinojimu;
5.5. išklausyti ir pateikti tokią informaciją, kuri padėtų asmeniui priimti tinkamą sprendimą.
6. Atsakomybės principas. Vadovaudamasis šiuo principu, mokyklos darbuotojas privalo:
6.1. asmeniškai atsakyti už savo sprendimus;
6.2. vadovo reikalavimu atsiskaityti už savo veiklą;
6.3. atsakyti už suteiktą informaciją, dokumentų tinkamą naudojimą ir konfidencialumą.
7. Viešumo principas. Vadovaudamasis šiuo principu, mokyklos darbuotojas privalo:
7.1. užtikrinti priimamų sprendimų ir veiksmų viešumą, pateikti savo sprendimų priėmimo motyvus;
7.2. teisės aktų nustatyta tvarka teikti oficialią informaciją, kuri nėra ribojama ar konfidenciali.
8. Pavyzdingumo principas. Vadovaudamasis šiuo principu, mokyklos darbuotojas privalo:
8.2. būti nepriekaištingos reputacijos, gebėti deramai atlikti savo pareigas, nuolat tobulintis;
8.3. būti mandagus, malonus, paslaugus ir tvarkingas;
8.4. savo pareigas atlikti laiku, kokybiškai ir profesionaliai;
8.5. būti tolerantiškas, pagarbiai elgtis su kitais mokyklos darbuotojais, mokiniais, kitais žmonėmis;
8.6. visose situacijose veikti profesionaliai ir humaniškai, teikti informaciją, pagalbą ir paslaugas, kurios yra būtinos, bet kartu gebėti teisingai ir taktiškai atmesti neteisėtus prašymus;
8.7. konfliktinėmis aplinkybėmis elgtis objektyviai ir nešališkai, išklausyti abiejų pusių argumentus ir ieškoti objektyviausio sprendimo;
8.8. pripažinti savo klaidas ir jas taisyti arba siūlyti taisyti;
8.9. nežeminti mokyklos darbuotojo vardo netaisyklinga bendrine kalba, etiketo nesilaikymu, girtavimu bei narkomanija ir kitais visuomenei nepriimtinais, žalingais įpročiais.

III. MOKYKLOS DARBUOTOJŲ TARPUSAVIO BENDRAVIMAS

3. Bendraudamas su kolegomis, mokyklos darbuotojas privalo:
3.1. būti draugiškas, mandagus, taktiškas, gerbti savo kolegas;
3.2. stengtis, kad bendruomenėje vyrautų savitarpio pasitikėjimo atmosfera, vengti šmeižto, apkalbų, įžeidinėjimų, neigiamų emocijų demonstravimo;
3.3. dalytis darbo patirtimi su mažesnę darbo patirtį ir kvalifikaciją turinčiais kolegomis;
3.4. nesutikimą su kolegų nuomone, pastabas dėl jų darbo trūkumų stengtis reikšti korektiškai, nekritikuojant jų asmeninių savybių;
3.5. nesutarimus su kolegomis stengtis išspręsti aptariant juos tarpusavyje ar mokytojų tarybos, mokyklos tarybos posėdžiuose;
3.6. su vadovais bendrauti korektiškai ir pagarbiai, vykdyti jų teisėtus nurodymus, pasiliekant teisę turėti savo nuomonę visais klausimais ir ją taktiškai reikšti.

IV. REIKALAVIMAI VADOVAUJANTIESIEMS MOKYKLOS DARBUOTOJAMS

4. Vadovaujantysis darbuotojas privalo:
4.1. stengtis sukurti mokykloje darbingą ir draugišką aplinką, užkirsti kelią konfliktams, šalinti nesutarimų priežastis;
4.2. mandagiai bendrauti su pavaldiniais;
4.3. pastabas dėl pavaldinių klaidų ir darbo trūkumų reikšti korektiškai, nedalyvaujant jiems pavaldiems darbuotojams;
4.4. stengtis paskirstyti darbą vadovaujamoje bendruomenėje tolygiai, kad būtų maksimaliai panaudotos kiekvieno pavaldinio galimybės ir kvalifikacija;
4.5. viešai nereikšti savo simpatijų ir antipatijų pavaldiniams, vertinti juos pagal dalykines savybes;
4.6. skatinti pavaldinius reikšti savo nuomonę ir ją išklausyti;
4.7. būti reiklus pavaldiniams ir visada prisiminti, kad savo elgesiu ir darbu rodo jiems pavyzdį.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

5. Laikytis šio Kodekso reikalavimų - kiekvieno mokyklos darbuotojo pareiga ir garbės reikalas.
5.1. Tais atvejais, kai mokyklos darbuotojo elgesys profesinėje veikloje nereglamentuojamas įstatymų, Mažeikių politechnikos mokyklos nuostatų arba šio Kodekso, darbuotojas privalo laikytis susiformavusių tradicijų, kurių turinys atitinka bendruosius etikos principus.

Etikos Kodeksas aptartas, suderintas ir priimtas 
mokytojų tarybos posėdžio nutarimu 2007-12-20 Nr. 6
 

   

ES INVESTICIJOS  

   

PATYČIŲ DĖŽUTĖ  

   
© Mažeikių politechnikos mokykla